Binnen onze vereniging TTV ZETA vinden wij zorg voor een veilige omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarige, essentieel. Daarom heeft onze vereniging beleid gemaakt om ongewenst gedrag/seksuele intimidatie zo veel als mogelijk tegen te gaan. Alle begeleiders van onze jeugdleden (denk bijvoorbeeld aan trainers, coaches, vrijwilligers en bestuursleden) hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG) waarbij het onderzoek op relevante functieaspecten geen bezwaren heeft opgeleverd.

Als onderdeel van het beleid zijn verder de volgende documenten opgesteld die bekeken kunnen worden door de volgende koppelingen te volgen:

– Omgangsregels:

 • Omgangsregels TTV ZETA
 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil
 11. Ik geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenst opmerkingen over iemands
  persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Wanneer iemand mij hindert, of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Helpt
  dat niet, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar
  niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
 • Interventieverklaring Preventie Seksuele Intimidatie TTV ZETA

TTV ZETA verklaart:

 1. De maximaal haalbare voorzorgsmaatregelen te nemen binnen TTV ZETA om Seksuele
  Intimidatie in deze sportvereniging te voorkomen. Hierbij zal specifieke aandacht worden
  besteed aan minderjarigen als risicogroep. Onder het maximaal haalbare valt tenminste het volgende:
  Het thema Seksuele Intimidatie wordt opgenomen in het beleid van onze sportvereniging
  met daarin vastgesteld het aanneembeleid ter aanzien van trainers/coaches. En wat dan de
  procedure is. Tevens vindt hierover zorgvuldige communicatie plaats naar leden.
 2. Ervoor zorg te dragen dat de voorzorgsmaatregel toepassing krijgen in de praktijk van de
  sportvereniging.
 3. Waar mogelijk actief gebruik te maken van de methoden en materialen die door NOC*NSF
  en de eigen sportbond worden uitgereikt.
 4. Ervoor te zorgen dat in de eigen sportvereniging besluiten zijn genomen en draagvlak is
  gecreëerd voor de toepassing van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie
  binnen een jaar na ondertekening.
  De volgende definitie van Seksuele intimidatie wordt gehanteerd:
 5. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
  Enige vorm van grensoverschrijdend* verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een Seksuele
  connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt
  aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende
  of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
 6. Onder Seksuele Intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239
  t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van strafrecht strafbaar
  gestelde feiten.
  • De definitie van Seksuele Intimidatie omvat gedragingen die als ongewenst ervaren kunnen
  worden. Een ervaring van een persoon is echter moeilijk te objecteren. Het gaat in dit geval
  om een ervaring die valt buiten wat algemeen maatschappelijk wordt aanvaart als een
  normale omgangsnorm, inclusief verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.
  Het doel van de intentieverklaring is te zorgen voor een veilig klimaat binnen de eigen
  sportvereniging door Seksuele Intimidatie bespreekbaar te maken, alle betrokken bij de organisatie
  goed te informeren over het beleid ten aanzien van Seksuele Intimidatie, het risico op Seksuele
  Intimidatie zo klein mogelijk te maken en incidenten op adequate manier af te handelen.
  Plaats:
  Datum:
  Ondertekend door Bestuur TTV ZETA
 • Protocol Grensoverschrijdend Gedrag
 1. Intentie
  TTV ZETA is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden,
  kaderleden en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar leden, kaderleden en vrijwilligers zoveel
  mogelijk te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Daartoe heet het
  bestuur dit Protocol Grensoverschrijdend Gedrag opgesteld. Centraal staat dat grensoverschrijdend
  gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Ieder lid, kaderlid of vrijwilliger dient zich dan ook
  van iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te
  onthouden. Het beleid grensoverschrijdend gedrag heeft tot doel het bestrijden en voorkomen van
  seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten binnen de organisatie. Er wordt
  gestreefd naar een verenigingsklimaat waarin de leen, kaderleden en vrijwilligers elkaar op een
  respectvolle en correcte wijze behandelen.
  Middelen om dit doel te bereiken zijn:
  • Bekendheid te geven aan het beleid (o.a. plaatsing op de website van TTV ZETA)
  • Een lage drempel voor klagers te hanteren om klachten te uiten.
  • Een adequate afhandeling van klachten
  • Een Verklaring omtrent gedag (VOG) eisen van trainers, vaste jeugdbegeleiders en
  bestuursleden.
 2. Definities
  2.1 Seksuele intimidatie
  Onder seksuele intimidatie wordt verstaan alle vormen van seksuele gedragingen en toenadering
  die door degene die het signaleert of ondergaat als eenzijdig, negatie, grensoverschrijdend en/of
  gedwongen worden ervaren. De verschillende vormen van seksuele intimidatie zijn:
 • Seksualiserend gedrag: het uiten van ongepaste affectieve gevoelens zowel in woord
  (opmerkingen en toespelingen) als gedrag, handelingen met een seksueel en/of erotisch
  getinte lading;
 • Onnodige aanrakingen: onnodige aanrakingen of betasting;
 • Ontucht met misbruik van gezag: ontucht onder misbruik van gezag ten opzichte van
  ondergeschikte;
 • Aanranding: gedwongen worden tot het plegen dan wel dulden van ontuchtige handelingen;
 • Verkrachting: tegen de wil gedwongen worden tot geslachtsgemeenschap en/of het op
  ander wijze seksueel binnendringen van het lichaam.
  2.2 Discriminatie
  Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken ten nadele van leden, kaderleden of
  vrijwilligers op basis van bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst, huidskleur
  en nationaliteit.
  2.3 Intimiderend gedrag/pesten.
  In engere zin verwijst intimidatie naar een vorm van chantage waarbij de persoon die de
  intimidatie ondervindt wordt bedreigd. Het is belangrijk te beseffen dat alleen degene waarop de
  aandacht is gericht kan beoordelen of die aandacht gewenst of grensoverschrijdend is. Als een lid,
  kaderlid of vrijwilliger aangeeft bepaald gedrag vernederend of belastend te vinden dan moet
  degene die zich zo gedraagt zijn/haar gedrag bijstellen.
  2.4 Leden.
  Iedereen die een of ander vorm van training volgt bij TTV ZETA, dan wel deelneemt aan de
  overige activiteiten van TTV ZETA
  2.5 Kaderleden.
  Alle trainers, stagiaires, begeleiders etc. die verbonden zijn aan TTV ZETA ten behoeve van de
  vereniging.
  2.6 Vertrouwenspersoon
  De vertrouwenspersoon is een persoon (eventueel buiten de verenging) die door het bestuur is
  gevraagd op te treden als persoon tot wie de leden, kaderleden of vrijwilligers die geconfronteerd
  worden met grensoverschrijdend gedrag zich kunnen richten voor advies en ondersteuning.
 • De vertrouwenspersoon bij TTV ZETA is Harry Sijm. Zijn contactgegevens zijn voor de Zeta-leden
 • gepubliceerd in de ZETA-nieuwsbrief van juni 2022.
  2.7 Klachtencommissie.
  De klachtencommissie is ingesteld door het bestuur en is belast met de behandeling van klachten
  die bij haar door o.a. de vertrouwenspersoon of betrokkene worden ingediend over bijvoorbeeld
  grensoverschrijdend gedrag naar leden en/of kaderleden. De klachtencommissie wordt gevormd
  door de voorzitter van TTV ZETA en een bestuurslid van het ander geslacht dan de voorzitter
  van het bestuur van TTV ZETA.
  2.8 Geheimhouding.
  Iedereen die in het kader van het klachtenonderzoek kennis neemt van gegevens waarvan hij/zij
  het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, is verplicht tot geheimhouding
  daarvan.
  2.9 Verklaring omtrent gedrag.
  Trainers, vaste begeleiders en bestuursleden moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG)
  overleggen. Deze verklaring is gedurende drie jaar geldig, daarna moet een nieuwe VOG worden
  overhandigd. Trainers, vaste begeleiders en bestuursleden mogen hun taken niet (meer) binnen
  TTV ZETA uitvoeren indien:
 • niet of niet tijdig een VOG wordt overlegd;
 • uit de VOG blijkt dat het gedrag in het verleden een bezwaar vormt voor het uitvoeren van die
  taak.
 1. Uitgangspunten
 2. Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag worden beschouwd als een schending van de
  integriteit van leden, kaderleden, medewerkers of vrijwilligers.
 3. Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot afname van concentratie, motivatie,
  zelfvertrouwen, ziekte (verzuim) en uiteindelijk tot het vertrek bij de verenging.
 4. Het bestrijden en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is een onderdeel van het
  sociale beleid van de vereniging.
 5. Alle kaderleden en leden hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het
  voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
 6. Bestuursleden en kaderleden dienen zich kritisch op te stellen tegenover verschijnselen die
  grensoverschrijdend gedrag zouden kunnen veroorzaken en dienen hier tegen op te treden.
 7. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
  Het beleid met betrekking tot grensoverschrijdend de gedrag is in dit protocol verwoord en
  zal ook als zodanig worden uitgedragen.
 8. Meldingen van (vermoeden) grensoverschrijdend gedrag:
  Voor iedere lid en kaderlid (ook vrijwilligers, stagiaires e.d.) van TTV ZETA geldt een
  meldingsplicht ten aanzien van ieder redelijk vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
  tegenover een lid, kaderlid of vrijwilliger. Dit echter pas na toestemming van het slachtoffer.
  Melding kan plaatsvinden bij de vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Het bestuur ziet
  er op toe dat melden/klager geen nadeel ondervindt.
 9. Klachtenbehandeling
  Indien een lid, kaderlid of vrijwilliger, melding wil doen van grensoverschrijdend gedrag kan hij/zij
  zich wenden tot de vertrouwenspersoon of direct een klacht indienen bij de klachtencommissie
  van TTV ZETA.
  De volgende fasen kunnen doorlopen worden:
  4.1 Vertrouwenspersoon.
  Na melding bij de vertrouwenspersoon vindt er binnen een week een eerste gesprek plaats. Een
  van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is het verzorgen van de eerste opvang van
  de klager. Het is van belang om in de eerste fase het probleem/de klacht helder te krijgen en
  samen met de klager te komen tot verdere strategiebepaling. De klager kan zich altijd laten
  bijstaan door iemand die zij of hij vertrouwt. Contacten met de vertrouwenspersoon zijn strikt
  vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de klager kan de vertrouwenspersoon actie
  ondernemen, zoals het inzetten van bemiddeling of klager begeleiden bij het indienden van een
  klacht bij de klachtencommissie.
  Alle mogelijkheden worden in de eerste instantie op een rij gezet om de gevolgen van
  grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Bij het doorpraten van de mogelijkheden gaat het
  enerzijds om wat de klager zelf wil en anderzijds om wat de feitelijke omstandigheden zijn. Een
  gesprek met de vertrouwenspersoon kan in sommige gevallen voldoende ondersteuning bieden.
  Ook het inzetten van een externe bemiddelaar behoort tot de mogelijkheden om tot een
  oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan kan de vertrouwenspersoon de klager adviseren
  een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Gedurende het gehele traject van
  klachtenbehandeling ondersteunt de vertrouwenspersoon de klager.
  4.2 Bemiddeling.
  In deze fase bestaat de mogelijkheid om via een bemiddelaar te komen tot een oplossing van het
  probleem. Indien de klacht van dien aard is dat bemiddeling niet kan bijdragen aan een oplossing
  tussen beide partijen, kan deze fase worden overgeslagen. De klacht wordt in dit geval direct
  voorgelegd aan de klachtencommissie.
  Als de vertrouwenspersoon en de klager inschatten dat het probleem opgelost kan worden via
  bemiddeling kunnen zij zoeken naar een persoon die de rol van bemiddelaar kan vervullen. Het is
  van belang dat de bemiddelaar acceptabel is voor zowel de klager als ook voor de aangeklaagde
  en een neutrale rol kan vervullen. Het doel van een bemiddelingsgesprek is dat het de
  aangeklaagde op deze wijze duidelijk wordt dat het probleem gesignaleerd is en dat van de
  aangeklaagde gedragsveranderingen worden verwacht in de toekomst.
  4.3 Klachtencommissie
  Als bemiddeling niet gewenst is of niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klacht door de klager
  en/of vertrouwenspersoon bij de klachtencommissie worden ingediend. De klachtencommissie
  zal zich op basis van hoor en wederhoor een zo objectief mogelijk beeld van de situaties vormen
  en zal op basis hiervan een advies uitbrengen aan het bestuur over de te nemen maatregelen. Het
  is tevens mogelijk dat de klager zich direct tot de klachtencommissie wendt.
  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Anoniem indienen van een klacht kan
  slechts indien de vertrouwenspersoon weet wie de klager is en deze vertegenwoordigt. De klager
  kan op iedere moment de commissie verzoeken de ingezette procedure te beëindigen. Dit
  verzoek wordt door de commissie gehonoreerd indien ook de aangeklaagde hiermee instemt. De
  aangeklaagde kan namelijk verzoeken het onderzoek toch voort te zetten om hem/haar van
  mogelijk blaam te zuiveren.
  4.4 Het bestuur
  Het bestuur komt op basis van het advies van de klachtencommissie tot een besluit en zal
  daaraan uitvoering geven. Het is ook mogelijk dat de klager rechtstreeks een klacht indient bij het
  bestuur. Het bestuur kan dan de klachtencommissie inschakelen voor onderzoek van de klacht.
  Het besluit van het bestuur wordt ter kennis gebracht aan de klager, de aangeklaagde, de
  klachtencommissie en de vertrouwenspersoon. Tevens wordt aangegeven of het besluit al dan
  niet afwijkt van het gegeven advies van de klachtencommissie.
 10. Tijdens het onderzoek kan het bestuur de betrokken medewerker / vrijwilliger op non-actief
  stellen of de betrokken medewerker / vrijwilliger de toegang tot de sporthal ontzeggen voor
  de duur van het onderzoek.
 11. Bij geconstateerd misbruik neemt het bestuur maatregelen, zoals het geven van een
  waarschuwing, een schorsing, het royeren van de medewerker / vrijwilliger van TTV ZETA.
 12. Wanneer het gaat om ernstige klachten wordt voor klachtenafhandeling doorverwezen naar
  de Nederlandse tafeltennisbond, NOC-NSF en indien nodig naar justitie.
  Vertrouwenspersoon NTTB:
  Inge Schultze
  06-48171726
  Meldpunt NOC-NSF
  Het NOC-NSF vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur
  en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900-
  2025590 ( € 0,10 per minuut).